Alpha Bank: Ανακοίνωσε κέρδη 27,5 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019
Απο newsattica

Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των ζημιών απομείωσης για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα

Κέρδη μετά από φόρους 27,5 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, σε δηλώσεις του ανέφερε: «Η Alpha Bank πέτυχε κερδοφόρο επίδοση στο α’ τρίμηνο του 2019, παρά τις προκλήσεις στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, δεδομένης της συνεχιζόμενης απομόχλευσης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων της τράπεζας. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των ζημιών απομείωσης για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Από την αρχή του έτους, ολοκληρώσαμε σημαντικές ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού μας: αποδεσμευθήκαμε πλήρως από τη χρηματοδότηση μέσω του ELA, συνεχίσαμε να ενισχύουμε την καταθετική μας βάση, προχωρήσαμε στην έκδοση του πρώτου καλυμμένου ομολόγου στη ρουμανική αγορά και διαχειριστήκαμε ενεργά τη θέση μας στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Επιπλέον, ολοκληρώσαμε επιτυχώς την πρώτη φάση διαμόρφωσης της στρατηγικής του ομίλου, παρουσιάζοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο μία ολοκληρωμένη αποτύπωση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στη νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και μία ενδελεχή καταγραφή της οργανωτικής μας απόδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Εργαζομένων μας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας μετασχηματισμού».

Βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την Alpha Bank:

«- Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων κατά 0,3 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2019. Οι συναλλαγές που έχουν προγραμματιστεί και αφορούν στην πώληση μη εξυπηρετουμένων δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 4 δισ. ευρώ περίπου, θα υλοποιηθούν προς το τέλος του έτους, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

– Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε 33 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2019, αυξημένα κατά 9,1% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 103% στο τέλος Μαρτίου 2019 έναντι 116% τον Μάρτιο 2018.

– Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από τις κεντρικές τράπεζες, κατά 4,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ η χρηματοδότηση της τράπεζας μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) εξαλείφθηκε πλήρως τον Φεβρουάριο 2019. Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) το α’ τρίμηνο 2019 σημείωσαν άνοδο με ευνοϊκότερους τιμολογιακούς όρους για την Τράπεζα και διαμορφώθηκαν σε 6,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2019 έναντι 2,7 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

– H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε 0,6 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2019.

– Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 212,5 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 12,6% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων καθώς και τη χαμηλότερη συνεισφορά των Εσόδων από Προμήθειες. Το α’ τρίμηνο 2019, το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,5%, κυρίως λόγω της μείωσης των περιθωρίων χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων.

– Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 3,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης των Γενικών Εξόδων. Οι ενέργειες για βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης θέτουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας.

– Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 73,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2019, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

– Οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων μειώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε 178,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να ανέρχεται σε 1,4% ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, έναντι 3% κατά μέσο όρο το 2018.

– Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 27,5 εκατ., έναντι 65,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2018.

– Ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, να παραμένει αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση και να ανέρχεται σε 14%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 17%, λόγω της επίδρασης από την εφαρμογή της σταδιακής απόσβεσης του ΔΠΧΠ 9, των μεταβατικών διατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ, καθώς και της υιοθέτησης του ΔΠΧΠ 16. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,7 δισ. ευρώ

– Τον Μάιο 2019, η θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου Alpha Bank στη Ρουμανία ολοκλήρωσε με επιτυχία την αρχική έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους 200 εκατ. ευρώ την πρώτη έκδοση καλυμμένης ομολογίας από ρουμανική τράπεζα, γεγονός που ενισχύει τη ρευστότητα της θυγατρικής μας και συμβάλλει στον επιχειρησιακό της στόχο για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης».

Πηγή: Πρώτο Θέμα