Προσλήψεις: Οκτώ θέσεις εργασίας στο δήμο Κηφισιάς
Απο newsattica

Προσλήψεις και θέσεις εργασίας  – Διαβάστε αναλυτικά – Οι αιτήσεις και οι προθεσμίες

Στην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού οκτώ  ατόµων, προχωρά ο δήμος Κηφισιάς για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του ∆ήµου, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης:

-Υποχρεωτική εκπαίδευση – Βοηθητικό προσωπικό (εργάτες πυρόσβεσης) 2
-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση οδηγοί  γ’ κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2
–  Υποχρεωτική εκπαίδευση – Εργάτες πρασίνου (κοπή χλόης – αποψίλωση ) 2
– Υποχρεωτική εκπαίδευση – Βοηθητικό προσωπικό  (πυροφύλακες) 2

Οι αιτήσεις 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, εντός προθεσµίας 5 εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-189-153-155

Πηγή: protothema.gr